Om
Herrgården
Herrgården_edited1


Året var 1543 då Gustav Vasa sitter på Rönö Kungsgård och beordrar en av sina bästa knektar vid namn Lars Vinter att vakta och skydda Vintersboviken mot fiender och övriga inkräktare. Vintersboviken heter idag Stäkviken. Lars Vinter tilldelades den  bästa tänkbara platsen - högt beläget och samtidigt skyddat läge från insyn. Lars döper utsedda område till Wintersboda som sedermera blev Wintersbo.


Sägen säger att Lars lät bygga ett utsiktstorn i sten samt lönngångar som ledde ner till Rönö å. Nuvarande huvudbyggnad uppfördes 1870 av slottsherren och greve Nils Samuel von Koch som då var ägare till Gottenvik, som även omfattade gårdar som Håkantorp, Korpetorp och Mullingstorp. Nils Samuel var god vän med en fransk arkitekt som ombads bygga ett ”franskt minislott” där källaren i byggnaden utgör resterna av det torn som Gustav Wasa lät bygga. Byggnadsstilen representerar nyrenässans.


1920 styckades Vintersbo Herrgård av och såldes till Norrköping Stad varefter mangårdsbyggnaden blev ett behandlingshem för alkoholister. I mitten av 1900-talet avvecklades vårdverksamheten och Vintersbo övergick i privat ägo.


Sedan 2010 ägs och förvaltas Vintersbo Herrgård av Kerstin och Stefan Jakas, som har har anlagt en park med influenser från den engelska parken samt utfört omfattande renoveringar av huvudbyggnaden. 2016 förvärvades fastigheten Stäk 1:1 och 2021 Vintersbo 3:6, vilka har inkorporerats med Vintersbo 3:5 - Vintersbo Herrgård. Läs om arkitekturen under nyrenässansen samt om den engelska parkmiljön.


Livet på herrgården i början på 1900-talet beskrivs i en dagbok skriven av guvernanten till familjen Nils och Jacuette von Koch.


Att förvalta en fastighet är ett stort och viktigt åtagande som kräver engagemang, resurser samt stöd från grannar och andra intressenter . Vi tycker att det är kul att ta hand om fastigheten – att vårda huvudbyggnaden, att förvalta båthamnen, att utveckla skogen såsom vi vill ha den, etc. Under 2016 och 2017 prioriterade vi arbeten i och omkring hamnen i Stäkviken som nu har fått ett rejält lyft. Under 2018 låg fokus på skogen och under 2019 skiftade vi fokus igen. Så här håller vi på ...


I förvaltningen tar vi stor hänsyn till miljön och är stolta över vårt miljöarbete, som du kan läsa mer om här.   


Vår verksamhet omfattar utöver jord- och skogsbruk även uthyrning av båtplatser, arrende av jaktmark och fiskevatten samt stuguthyrning. From hösten 2020 har vi utökat verksamheten till att omfatta en textilatelie´ med försäljning av hantverk. 2021 började vi experimentera med kryddodlingar i syfte att kommersialisera experimentet. 2023 utökades verksamheten till att omfatta landskapsvård inom ramen för LNS Utemiljö. Att utöka elproduktionen finns också på agendan och tiden får utvisa när vi kan bygga ut befintliga anläggning. Vi fortsätter att utveckla vår verksamhet i syfte att kunna upprätthålla en resurskrävande och högkvalitativ förvaltning.


Vad gäller skötsel av skog så tillämpar vi skogsvårdslagens hänsynsparagraf, som ger riktlinjer för hänsynstagande till natur- och kulturmiljö. Röjning, gallring och föryngringsavverkning utförs enligt skogsbruks-planen, som är godkänd av Skogsstyrelsen. Genom att leva upp till certifieringskraven av skogen samt följa lagar och skogsbruksplanen säkerställer vi ett professionellt omhändertagande av skogsmiljön. 20% av skogen är klassas som naturskötselområde, vilket med råge överskrider certifieringskraven.


Kundernas och grannarnas respons ger oss kraft att gneta på i skogen, parken, båtverksamheten och med fastighetsunderhåll. Vi är speciellt glada över att kunna anlita engagerade och mycket kompetenta lokala yrkesmän i våra projekt och på så sätt ytterligare dra vårt strå till stacken i landsbygdsutvecklingen.Kerstin och Stefan JakasVintersbo Herrgård på en historiskt arkitektonisk tidslinje. Genom att klicka på tidslinjen så visas ägarförteckningen.