Miljö

Vi tar miljöfrågorna på allra största allvar ....

Miljöteckning
DSC_0093 3
Farligt avfall vid Rönö å
Fula stugor transporteras bort
... samma sak med anskrämliga containrar
Fula hangarer rivs
Skrot i skogen körs bort
skrot i åkrar ...
IMG_9285
Tjärn


Det är få saker som är miljövänliga! - däremot finns det saker som är miljöanpassade!


För oss ligger miljöfrågorna högst på agendan, vilket bland annat innebär att hänsyn om miljö går före ekonomisk vinning. Genom daglig handling visar vi hur vi i praktiken tar vårt ansvar för miljön.


Vårt miljöarbete i båtverksamheten

 • Vi har städat upp i och längs Rönö å, sorterat avfall och transporterat minst 20 stora släpvagnslass avfall och en glasfiberbåt till deponi
 • Vi renoverar trasiga bryggor och använder kravmärkt och miljönpassad stämp för att förhindra ras av åkanten
 • Vi använder oss av NTR-A märkt tryckimpregnerat virke vid renovering av bryggor
 • Våra båtkunder har att förhålls sig till våra allmänna villkor samt trivselregler


Vårt miljöarbete i skogs- och jordbruket

 • Vi har en skogsbruksplan som överskriver certifieringskraven med råge. Vid en certifiering skall minst 5% av skogen vara naturskyddat. Vi har ca 20% naturskyddat skog.
 • Vi är certifierade enligt FSC och PEFC
 • Vi värnar om skogens mångfald
 • Vi planterar blandskog
 • Vi arbetar med naturens mångfald genom att
  • röja, gallra och återplantera blandskog
  • ta fram tjärn och städa upp kärr
  • utrota invasiva parksliden genom att följa kommunens och Naturvårdsverkets råd för bekämpning
  • städa upp i skog och mark genom att ta hand om sophögar och telefonstolpar som är behandlade med kreosot
 • Vår arrendator bedriver ekologiskt jordbruk


Övriga miljörelaterade insatser

  • Vi har gjort Vintersbokorsningen trafiksäker genom att bland annat transportera bort en dieseltank och öppnat upp för en fri sikt
  • Vi har forslat bort två stugor och två containar som är störande inslag i miljön vid Vintersbokorset
  • Vi eldar inte! Vi för avfall till deponi, ris lägger vi på någon av våra två GROT-högar och trädgårdsavfall komposterar vi
  • 2021 installerade vi solceller som skall producera 35 000 KW el per år
  • Vi anlitar lokala entreprenörer för att gynna landsbygsutvecklingen och för att  minimera miljöbelastningen


Vi inkluderar vårdnaden om landskapet i begreppet miljö. Av denna anledning så är vår ambition att skapa vackra landskap genom att ta fram det som är vackert. Det kan vara en ek, en magnifik tall, ett berg, en kulle etc. Vi har även avlägsnat det som är störande i landskapsmiljön och transporterat bort en brygga i Bugaviken, två stugor och två containrar vid gärdet i Vintersbo-korsningen. Här finns mer att göra …


2018-06-19 genomfördes en miljötillsyn på vår hamnanläggning med betyget "Intrycket är att verksamheten är välskött samt att vi är insatta i gällande lagar och regler". Under perioden 2022 - 2024 har vår verksamhet miljöprövats av Norrköpings Kommun, Länsstyrelsen samt Mark- och Miljödomstolen och vi har efter dessa prövningar fått strandskyddsdispens samt tillstånd att bedriva vattenverksamhet vilket ger oss full pott i att utveckla båtverksam-heten. 2023 fick vi planen för avfallshantering godkänd av Kommunen och Transportstyrelsen.


Vi strävar till att bli CO2-nautrala genom


  • solcellanläggningen som producerar lika mycket el som vi förbrukar
  • att få en åldersbalans i skogen i syfte att kunna binda CO2 i så hög utsträckning som möjligt
  • att minimera bilkörande samt ha en dieselbil som i tester visat sig vara mer miljöanpassad än en elbil


Följande styrdokument är vägledande i vårt miljöarbete:


 1. Den av Skogstyrelsen godkända skogsbruksplanen, som bland annat tar hänsyn till Natura 2000-områden, fornlämningar, etc..
 2. FSC certifieringen av skogen
 3. Miljöbalken (1998:808), dess hänsynsregler i kapitel 2
 4. Mark- och Miljödomstolens dom som ger oss rätten att driva vattenverksamhet
 5. Våra allmänna villkor och trivselregler för båtverksamheten
 6. Vattendomen avseende Rönö å samt projekteringsanvisningar för Sundets Torrläggningsföretag
 7. Vattenmyndighetens bör-krav avseende vattenkvaliteten i Rönö å
 8. Länsstyrelsernas direktiv vad avser dikesrensning
 9. Förhållningssätt till strandskyddet och allemansrätten
 10. Naturvårdsverkets råd för bekämpning av parkslide
 11. Vi följer EU-lagstiftningen vad  gäller eldning


En sak är ju styrdokument och en helt annan sak är den praktiska efterlevnaden. Och just på denna punkt anser vi att vi ligger bra till i en jämförelse.