Miljö

Vi tar miljöfrågorna på allra största allvar ....

Farligt avfall vid Rönö å
Bryggor byggda i allehanda material
Fula stugor transporteras bort
... samma sak med anskrämliga containrar
Fula hangarer rivs
Skrot i skogen körs bort
skrot i åkrar ...


Det är få saker som är miljövänliga! - däremot finns det saker som är miljöanpassade!


För oss ligger miljöfrågorna högst på agendan, vilket bland annat innebär att hänsyn om miljö går före ekonomisk vinning. Genom handling har vi visat hur vi i praktiken tar vårt ansvar för miljön.


 • Vi har städat upp längs Rönö å, sorterat avfall och transporterat minst 20 stora släpvagnslass avfall och en glasfiberbåt till deponi i Linköping
 • Vi renoverar trasiga bryggor och använder kravmärkt och miljönpassad stämp för att förhindra ras av åkanten
 • Vi använder oss av NTR-A märkt tryckimpregnerat virke vid renovering av bryggor
 • Vi städar upp i skog och mark och tar bland annat hand om telefonstolpar som är behandlade med kreosot
 • Vi tar hand om sophögar som finns i skogen
 • Vi har en skogsbruksplan som överskriver certifieringskraven med råge. Vid en certifiering skall minst 5% av skogen vara naturskyddat. Vi har ca 20% naturskyddat skog. 2023 certifierades  skogen av Södra.
 • Vi har gjort Vintersbokorsningen trafiksäker genom att bland annat transportera bort en dieseltank och öppnat upp för en fri sikt
 • Vi har forslat bort två stugor och två containar som är störande inslag i miljö
 • Vi eldar inte! Vi för avfall till deponi och ris lägger vi på en av våra två GROT-högar
 • 2021 installerade vi solceller som skall producera 35 000 KW el per år
 • 2023 beviljde Norrköping Kommun och Länsstyrelsen strandskyddsdispens för vår båtverksamhet
 • Vi är glada att köra en dieselbil som i tester har visat sig överträffa elbilar vad gäller "miljövänlighet" i ett livscykelperspektiv


Vi inkluderar vårdnaden om landskapet i begreppet miljö. Av denna anledning så är vår ambition att skapa vackra landskap genom att ta fram det som är vackert. Det kan vara en ek, en magnifik tall, ett berg, en kulle etc. Vi har även avlägsnat det som är störande i landskapsmiljön och transporterat bort en brygga i Bugaviken, två stugor och två containrar vid gärdet i Vintersbo-korsningen. Här finns mer att göra …


Följande styrdokument är vägledande i vårt miljöarbete:


 • Den av Skogstyrelsen godkända skogsbruksplanen, som tar hänsyn till Natura 2000-områden, fornlämningar, etc..
 • FSC certifieringen av skogen
 • Miljöbalken (1998:808)
 • Vattendomen avseende mynningen i Rönö å
 • Projekteringsanvisningar för  Sundets Torrläggningsföretag av 1938
 • Länsstyrelsens direktiv vad avser dikesrensning
 • Vattenmyndighetens bör-krav avseende Rönö å
 • Förhållningssätt till strandskyddet och allemansrätten


2018-06-19 genomfördes en miljötillsyn på vår hamnanläggning med betyget "Intrycket är att verksamheten är välskött samt att vi är insatta i gällande lagar och regler".


Under perioden 2022 - 2023 har vår verksamhet miljöprövats av Norrköpings Kommun och Länsstyrelsen och vi har efter denna prövning även fått strandskyddsdispens som ger oss möjligheten att utveckla vår verksamhet.


En sak är ju styrdokument och en helt annan sak är den praktiska efterlevnaden. Och just på denna punkt anser vi att vi ligger bra till i en jämförelse.