Skogsbruk

vi förvaltar skogens mångfald ....

Skogens mångfald
Tjärn
Kösbärsträd
Apel
10 procent

Det övergripande syftet med våra miljöinvesteringar är att utveckla och bevara biologisk mångfald och kulturvärden i skogen samt göra skogen tillgänglig. I grova drag innebär det att vi röjer, frihugger framtidsträd av ek och tall, säkerställer fortlevnaden av sumpmarker samt säkerställer mångfalden av fågelliv samt insekter genom att låta döda träd (framförallt en) ligga kvar i skogen. Åtgärderna bidrar till att uppfylla miljömålet "Levande skogar", dvs vi skapar förutsättningar för växt- och djurarter att fortleva och utvecklas under naturlig betingelser. Bildspelet ovan ger läsaren en inblick i miljövärden och vårt arbete med vår skärgårdsskog.


Vi har en skog med mångfald där 20% av vår skog är klassad som naturvårdsområden, vilket innebär att vi kommer att vårda skogen som om det vore parkmark. Naturvårdsområdena är märkta i rosa på skogskartan. De gröna områden är produktionsskog där vi kommer att företrädesvis plantera blandskog. Vad gäller nyplantering så eftersträvar vi en balans mellan barr- och lövträd som skall resultera i en skogsmiljö att trivas i.


På den största avdelningen (22 och 23) har vi planterat gran. Avdelning 15 och 16 samt 29 blir en mix av björk, fågelbär och ek. Avdelning 13 och 14 blir en mix av asp och ek. Avdelningarna 5 och 7 är självsådd tall, björk ek och gran - riktig mångfald! Därutöver har vi för tillfället julgransodlingar på 2 partier.


Vi har två gånger beviljats stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling) för skapande och skötsel av naturvårdsområden på fastigheten Vintersbo 3:5. Utbetalning av bidragen förutsätter att vi följer Skogsstyrelsens anvisningar för skapande och skötsel av stödberättigade områden under en period på 5 år.


Den första bidraget omfattar 4,2 hektar och representeras av områden 2, 3 och 4 i bildspelet ovan. I område 3 finns det 14 olika trädslag och i område 4 har vi "lyft fram" ett stort antal ekar.


I Juli 2019 ansökte vi om möjligheten om att utöka naturvårdsområden med 5,4 hektar. Ansökan godkändes, vilket betyder att vi nu har 9,6 hektar som naturvårdsområde. Området är en representativ skärgårdsskog med varierande växtlighet och terräng.


För att få en objektiv uppfattning om skogsbrukets utveckling och betydelse för svenskt näringsliv samt möjligheten att ersätta skogsråvara med andra insatsmedel så rekommenderar vi att titta på filmen om svensk skogsbruk