Skogen

Så förvaltar vi skogens mångfald ....

Målbild för vår skog
Målbild för vår skog
Område 3 "före och efter" uppstädning
Område 3 "före och efter" uppstädning
Skogens mångfald!
Skogens mångfald!
Skogens mångfald!
Skogens mångfald!

Vi har en skog med mångfald och 20% av vår skog är naturvårdsområden, vilket innebär att vi kommer att vårda skogen som om det vore parkmark. Naturvårdsområdena är märkta i rosa på skogskartan. De gröna områden är produktionsskog där vi kommer att plantera blandskog. Vad gäller nyplantering så eftersträvar vi en balans mellan barr- och lövträd som skall resultera i en skogsmiljö att trivas i.


Det övergripande syftet med våra miljöinvesteringar är att utveckla och bevara  biologisk mångfald och kulturvärden i skogen samt göra skogen tillgänglig. I grova drag innebär det att vi röjer, frihugger framtidsträd av ek och tall, säkerställer fortlevnaden av sumpmarker samt säkerställer  mångfalden av fågelliv samt insekter genom att låta döda träd (framförallt en) ligga kvar i skogen. Åtgärderna bidrar till att uppfylla miljömålet "Levande skogar", dvs vi skapar förutsättningar för växt- och djurarter att fortleva och utvecklas under naturlig betingelser. Bildspelet ovan ger läsaren en inblick i miljövärden och vårt arbete med vår skärgårdsskog.

Vi har två gånger beviljats stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling) för skapande och skötsel av naturvårdsområden på fastigheten Vintersbo 3:5. Utbetalning av bidragen förutsätter att vi följer Skogsstyrelsens anvisningar för skapande och skötsel av stödberättigade områden under en period på 5 år.


Den första bidraget omfattar 4,2 hektar och representeras av områden 2, 3 och 4 i bildspelet ovan. I område 3 finns det 14 olika trädslag och i område 4 har vi "lyft fram" ett stort antal ekar.


I Juli 2019 ansökte vi om möjligheten om att utöka naturvårdsområden med 5,4 hektar. Ansökan godkändes, vilket betyder att vi nu har 9,6 hektar som naturvårdsområde. Området är en representativ skärgårdsskog med varierande växtlighet och terräng.