Jordbruk

Vi gynnar lokala entreprenörer ....

Landskapsvård 1
Raps
Balar
Täckdikning

Vi tycker att det är bättre att bygdens entreprenörer kan dra nytta av våra åker- och betesmarker och har av denna anledning valt att arrendera våra marker. Att driva jordbrukt är dessutom mycket kapital- och kunskapskrävande vilket också talar för vår affärsmodell. Att vår arrendator bedriver ekologiskt jordbruk glädjer oss med tanke på vårt miljöengagemang.


Våra investeringar i jordbruket har inskränkt sig till att delfinansiera täckdikning, till att utföra viss  dikning och röjning samt ett vägbygge.