Om
Bryggan

Året var 1543 då Gustav Vasa sitter på Rönö Kungsgård och beordrar en av sina bästa knektar vid namn Lars Vinter att vakta och skydda Vintersboviken mot fiender och eventuella inkräktare. Vintersboviken heter idag Stäkviken. Lars Vinter tilldelades den  bästa tänkbara platsen - högt beläget och samtidigt skyddat läge från insyn. Lars döper utsedda område till Wintersboda som sedermera blev Wintersbo.


Sägen säger att Lars lät bygga ett utsiktstorn i sten samt lönngångar som ledde ner till Rönö å. Nuvarande huvudbyggnad uppfördes 1870 av Slottsherren greve Nils Samuel von Koch som då var ägare till Gottenvik, som även omfattade gårdar som Håkantorp, Korpetorp och Mullingstorp. Nils Samuel var god vän med en fransk arkitekt som ombads bygga ett ”franskt minislott” där källaren i byggnaden utgör resterna av det torn som Lars Vinter lät bygga. Byggnadsstilen representerar nyrenässans.


1920 styckades Vintersbo Herrgård av och såldes till Norrköping Stad varefter mangårdsbyggnaden blev ett behandlingshem för alkoholister. I mitten av 1900-talet avvecklades vårdverksamheten och Vintersbo övergick i privat ägo.


Sedan 2010 ägs och förvaltas Vintersbo Herrgård av Kerstin och Stefan Jakas, som har har anlagt en park med influenser från den engelska parken samt utfört omfattande renoveringar av huvudbyggnaden. 2016 förvärvades fastigheten Stäk och 2021 Vintersbo 3:6, vilka har inkorporerats med Vintersbo Herrgård.


Att förvalta en fastighet är ett stort och viktigt åtagande som kräver engagemang, resurser samt stöd från grannar och andra intressenter . Vi tycker att det är kul att ta hand om Stäk-fastigheten – att iordningställa båthamnen, att röja i skogen, etc. Under 2016 och 2017 prioriterade vi arbeten i och omkring hamnen i Stäkviken som nu har fått ett rejält lyft. Under 2018 låg fokus på skogen och under 2019 skiftade vi fokus igen. I upprustningen av Vintersbo Herrgård tar vi självfallet stor hänsyn till miljön och utför bland annat den så kallade dikesrensningen i enlighet med Länsstyrelsens direktiv samt i samråd med ”Sundets Torrläggningsföretag av 1938”, som har i uppdrag att hålla Rönö å öppen. Åmynningen hålls öppen i enlighet med Vattendomen.    Vi är ganska ensamma om att ha genomgått tre miljöprövningar av vår båtverksamhet, något som ger oss en trygghet att utan störningar kunna utveckla densamma.


Vad gäller skötsel av skog så tillämpar vi skogsvårdslagens hänsynsparagraf, som ger riktlinjer för hänsynstagande till natur- och kulturmiljö. Röjning, gallring och föryngringsavverkning utförs enligt skogsbruksplanen, som är godkänd av Skogsstyrelsen Genom att leva upp till certifieringskraven av skogen samt följa lagar och skogsbruksplanen säkerställer vi ett professionellt omhändertagande av skogsmiljön. 20% av marken är naturvårdsområde, vilket med råge överskrider certifieringskraven.


Vår verksamhet omfattar utöver jord- och skogsbruk även uthyrning av båtplatser, arrende av jaktmark och fiskevatten samt stuguthyrning. From hösten 2020 har vi utökat verksamheten till att omfatta en textilatelie´ med försäljning av hantverk. 2021 började vi experimentera med kryddodlingar i syfte att kommersialisera experimentet. 2023 utökades verksamheten till att omfatta landskapsvård inom ramen för LNS Utemiljö.


Vi är speciellt glada över att kunna anlita engagerade och mycket kompetenta lokala yrkesmän i våra projekt. Kerstin och Stefan Jakas