Service

Hos oss kan du även serva och konservera motorn inför vintern eller utföra service under sommarsäsongen. Servicen utförs av i vår nybyggda maskinhall. 2019 var ett testår för denna verksamhet och vi har nu en fungerande logistik och välkomnar fler servicekunder. Kundernas positiva feedback ger oss dessutom mersmak! För att hålla priserna för service på rimlig nivå så servar vi 3-4 motorer per dag enligt den rutin som redovisas nedan. Vår prislista finner du längst ner på sidan "Hamnen".

Vad händer när du lämnar en motor till höstservice till oss, och varför gör vi det vi gör? Det ska vi förklara lite närmare.


Vid en höstservice av en utombordare börjar vi med att byta motorolja och oljefilter, detta görs oavsett av hur mycket motorn använts under säsongen. Anledningen till detta är att oljan absorberar kondens, samt att det bildas skadliga syror i oljan i en bensinmotor. Detta skadar en motor som är stillastående, och därför bör din motor få övervintra med ren fin olja på alla inre ytor.


Av säkerhetsskäl kontrolleras bränsleledningarna avseende sprickor och andra skador. Bränslefilter kontrolleras och byts ut om det inte är uppenbart onödigt. Eventuella vattenavskiljare töms, och finns det ett extra bränslefilter monterat i båten byts det ut om det anses behövligt. Ofta är dessa extra bränslefilter av plåt och utsatta för fukt, varför rost inte är ovanligt. Ett rostigt bränslefilter byts alltid av säkerhetsskäl.


Därefter kontrolleras tändstiften, och ser dessa oljiga, sotiga, brända eller slitna ut byts de ut. Anledningen till det är att säkerställa en ren motorgång, dessutom sliter dåliga tändstift på tändspolar och elektroniska enheter vilket i längden kan betyda dyra reparationer.


Kamremmen kontrolleras beträffande spänning, sprickor och slitage. Om något av detta upptäcks kommer ni få en rekommendation att byta den. Anledningen till detta är att en brusten eller överrappande kamrem kan leda till att kolvar och ventiler i motorn kolliderar med stora motorskador som följd. Vi byter bara kamrem efter godkännande av er. Generellt brukar bytesintervallen på en kamrem vara vart 5:e år.


Vid behov utförs ventiljustering, detta för att motorns prestanda skall vara intakt och för att undvika onödigt slitage på ventiler och ventilsäten.


Vi försöker säkerställa att motorkylningen fungerar tillfredsställande. Vid avvikelser kontrolleras termostaten i första hand och byts eventuellt ut. Detta pga att det bildas saltavlagringar som ansamlas runt termostaten och kan leda till överhettad motor. Vi försöker även avgöra impellerns status, och eventuellt får ni en rekommendation att byta den för att säkerställa vattencirkulationen i motorn. Vid impellerbyte byts alltid termostaten samtidigt. Vi byter bara impeller efter godkännande av er. Generellt brukar bytesintervallet på impeller vara fem år.


Anoder på motorns underhus och Powertrim kontrolleras, och byts om mer än halva anoden är bortfrätt. Anodernas uppgift är att skydda de delar av utombordaren som ligger under vattenlinjen från frätskador.


Oljan i underhuset byts. Detta för att få ur eventuella metallpartiklar från slitage, samt att säkerställa att ingen vatteninträngning skett under säsongen.  Upptäcks vatten i oljan kontaktas ni för att diskutera eventuella åtgärder. 


Motorn varmköres med sötvatten och därefter med en glykolblandning. Detta för att få ur saltvatten och skydda motorn från frysskador och korrosion i kylkanalerna.


Alla smörjpunkter smörjes med marinfett för att lederna skall löpa lätt, och för att trycka ut eventuellt vatten inför vintervilan. Övriga motordelar sprayas med lätt oljeskydd för att undvika korrosion.


Motorns cylindrar sprayas med särskild konserveringsolja, detta för att eliminera risken för korrosion under vintern.


Batteriet frånkopplas. Detta för att utesluta brandrisk,  men även för att säkerställa att batteriet inte blir urladdat under vintern. Ett urladdat batteri fryser vid -5 grader, och vid ännu lägre temperaturer kan det spricka sönder med urläckande batterisyra i båten som följd.


Er motor rekommenderas vinterförvaras i nedfällt läge. Detta pga av att det finns risk för inträngning av tex regnvatten i underhusets avgasutsläpp, och då finns risken att detta fryser sönder vid minusgrader.


Eventuella skador, brister, slitage  och dylikt som upptäcks på er motor och som inte är nödvändiga att åtgärda omgående, noteras på ert serviceprotokoll för er kännedom.


Faktura på service skickas som regel någon dag efter utförd service. Till fakturan bilägges ett serviceprotokoll ur vilken det framgår vilket program som din motor genomgått.


Ni är alltid välkomna med synpunkter och frågor om servicen på er motor.
Vänligen Jimmy och Stefan